หลักสูตรการเรียนการสอน

วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช เริ่มเปิดสอนหลักสูตรระยะสั้น ปีการศึกษา ๒๕๓๓ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ปีการศึกษา ๒๕๓๗  และเปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ปีการศึกษา ๒๕๔๓ ตามลำดับ ปัจจุบันเปิดสอนสาขาวิชาดังนี้

๑. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

          ๑.๑ ระบบปกติ

 • สาขางานยานยนต์
 • สาขางานอิเล็กทรอนิกส์
 • สาขางานการบัญชี
 • สาขางานการโรงแรม
 • สาขางานไฟฟ้ากำลัง (กลุ่มผู้ด้อยโอกาส)

          ๑.๒ ระบบทวิภาคี

 • สาขางานยานยนต์
 • สาขางานไฟฟ้ากำลัง
 • สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร์
 • สาขางานการตลาด

. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

          ระบบทวิภาคี

 • สาขางานเทคนิคยานยนต์
 • สาขางานไฟฟ้ากำลัง
 • สาขางานคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์
 • สาขางานการบัญชี
 • สาขางานธุรกิจค้าปลีกทั่วไป
 • สาขางานบริการอาหารและเครื่องดื่ม

. หลักสูตรระยะสั้น

 • ช่างเสริมสวย
 • การขับรถยนต์
 • ตัดผมชาย
 • ตัดผมชายฟรีสไตล์
 • การนวดฝ่าเท้า
 • การแต่งหน้า
 • ศิลปะโลหะเทียม
 • จับจีบผ้า
 • ซิลค์สกรีน         
 • การเย็บประดิษฐ์จากผ้า
 • อาหาร ขนม
 • ศิลปะประดิษฐ์ จัดดอกไม้
 • ช่างซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า
 • ช่างซ่อมคอมพิวเตอร์
 • บัญชี พิมพ์ดีดด้วยคอมพิวเตอร์
 • กรอบรูปวิทยาศาสตร์
 • ช่างเชื่อม ช่างเหล็กดัด มุ้งลวด

    ฯลฯ