ข้อมูลบุคลากร

ข้อมูลบุคลากร

วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช

อัตรากำลังของวิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช          มีบุคลากรทั้งสิ้น           62      คน

          ก.ข้าราชการ                                                                        19      คน

                   1.ผู้บริหาร                   2      คน

                   2.ข้าราชการครู            17      คน

                   3.ข้าราชการพลเรือน      -        คน

          ข.ลูกจ้างประจำ                                                                       4        คน

                   1.ทำหน้าที่สอน            2        คน

                   2.ทั่วไป/สนับสนุน         2        คน

          ค.พนักงานราชการ                                                                  4        คน

                   1.ทำหน้าที่สอน            4        คน

                   2.ทั่วไป/สนับสนุน         -         คน

          ง.ลูกจ้างชั่วคราว                                                                   35      คน

                   1.ทำหน้าที่สอน            17      คน

                   2.ทั่วไป/สนับสนุน         21      คน