งบประมาณและการเงิน

งบประมาณและการเงิน

 

ประมาณการรายรับ - รายจ่าย  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

 
               

1. ประมาณการรายรับ

 

 

 

 

2,300,000

บาท

 ก. เงินรายได้ (บกศ.) ยกมา

   

2,300,000

บาท

   
 

ยอดยกมาจากปีปัจจุบัน

800,000

บาท

       
 

คาดว่ามีรายรับในปีต่อไป

1,500,000

บาท

       

 ข. เงินงบประมาณ ปี 2562 (ปีต่อไป) ที่คาดว่าจะได้รับ

   

11,695,120

บาท

   
 

งบดำเนินงาน

6,595,000

บาท

       
 

งบเงินอุดหนุนการจัดการศึกษา

4,460,120

บาท

       
 

งบลงทุน

640,000

บาท

       

2. ประมาณการรายจ่าย

 

 

 

 

11,695,120

บาท

 

งบดำเนินงาน

   

6,595,000

บาท

   
 

 -  ปวช.

210,000

บาท

       
 

 -  ปวส.

435,000

บาท

       
 

 - ระยะสั้น

3,650,000

บาท

       
 

 - บกศ.

2,300,000

บาท

       
 

งบลงทุน

   

640,000

บาท

   
 

 - ครุภัณฑ์

640,000

         
 

งบเงินอุดหนุน

   

4,460,120

บาท

   
 

 - ค่าจัดการเรียนการสอน

   2,460,000

บาท

       
 

 - ค่าหนังสือเรียน

895,000

บาท

       
 

 - ค่าอุปกรณ์การเรียน

212,520

บาท

       
 

 - ค่าเครื่องแบบนักเรียน

453,600

บาท

       
 

 - ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

439,000

บาท