ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ

ปรัชญา

ทักษะยอด มารยาทเยี่ยม เปี่ยมวินัย ใฝ่พัฒนา

 

วิสัยทัศน์

วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช มุ่งผลิตกำลังคนด้านอาชีวศึกษา พัฒนนาอาชีพ การบริการ อย่างมีคุณภาพ สู่สังคมที่ยั่งยืน

 

พันธกิจ

1. ผลิตกำลังคนด้านอาชีวศึกษาที่มีคุณภาพ

2. ส่งเสริมและพัฒนากำลังคนด้านอาชีวศึกษา

3. การบริการวิชาชีพอย่างมีคุณภาพ

4. สร้างงานและพัฒนาอาชีพสู่สังคมที่ยั่งยืน

 

อัตลักษณ์

บริการและพัฒนาอาชีพ

 

เอกลักษณ์

สร้างอาชีพ

 

สีประจำวิทยาลัย

ม่วง  เหลือง

 

ต้นไม้ประจำวิทยาลัย

ต้นตะแบก