ฝ่ายบริหารทรัพยากร
     
    รองผู้อำนวบการฝ่ายบริหารทรัพยากร  
       
     
 นางพัชรี พฤศวานิช  นางพรทิพา อวิรุตม์  นางนริศรา สงวนคำ  นางสาววิมลรัตน์ ชัยยศ
 หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป  หัวหน้างานบุคลากร  หัวหน้างานการเงิน  หัวหน้างานบัญชี
       
     
นายปรีชา วรรณปทุมจินดา   นายโชคประสิทธิ์ ทองเหลี่ยมนาค  นายสมชาย ระยะไมตรี  นางรัชนีย์ ไชยรัตน์
 หัวหน้างานพัสดุ  หัวหน้างานอาคารสถานที่  หัวหน้างานทะเบียน  หัวหน้างานประชาสัมพันธ์