ฝ่ายวิชาการ
   
 

นางสุกัญญา พลวิก

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

 
       
   
นายสุริยา เสนา นายสวาท ครองนุช นางสาวดารุณี พลพันธ์ุ  
หัวหน้างานหลักสูตรฯ หัวหน้างานวัดผลฯ หัวหน้างานวิทยบริการฯ