ทำเนียบผู้บริหาร
 

 

 

 

นายสายันต์  แสงสุริยันต์

ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช

 
      
 นายพเนตร ทองขวัญ  นางสุกัญญา  พลวิก  นายอภิรักษ์ สุขเกษม
 รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร   รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ  ทำหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน