ประกวดราคาซื้อขัดซื้อชุดปฏิบัติการสำนักงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง วัน จันทร์ ที่ 19 พฤษจิกายน 2561, เวลา 09:45 น. 700 ครั้ง นุจรีย์