ผู้เรียนที่ผ่านการบ่มเพาะจากศูนย์บ่มเพาะหลังจากจบการศึกษาแล้วสามารถเป็นเจ้าของธุรกิจใน 1 ปีการศึกษาที่ผ่านมา

กิจกรรมดีๆและโครงการดีๆภายในวิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช วัน พุธ ที่ 29 พฤษภาคม 2562, เวลา 14:27 น. 630 ครั้ง การุณ