• ระบบยืม - คืน หนังสือ
  • ผลงานเผยแพร่
ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่เว็บไซต์วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช
  • Facebook Page
  • ผู้บริหาร
  • LINK ที่น่าสนใจ
  • ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา
  • ศูนย์ทดสอบมาตรฐานความรู้ฝีมือแรงงาน
  • ศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถ