• ระบบยืม - คืน หนังสือ
 • สถานการณ์ COVID-19
 • ผลงานเผยแพร่
ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่เว็บไซต์วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • วารสารประชาสัมพันธ์
 • ภาพกิจกรรม
 • Facebook Page

 • Video
 • ผู้บริหาร
 • LINK ที่เกี่ยวข้อง
 • LINK ที่น่าสนใจ
 • ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา
 • ศูนย์ทดสอบมาตรฐานความรู้ฝีมือแรงงาน
 • ศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถ