• ระบบยืม - คืน หนังสือ
 • ผลงานเผยแพร่
ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่เว็บไซต์วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช
 • Facebook Page
 • ผู้บริหาร
 • LINK ที่น่าสนใจ
 • ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา
 • ศูนย์ทดสอบมาตรฐานความรู้ฝีมือแรงงาน
 • ศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถ
 • งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
 • รายงานผลการประเมินตนเอง(SAR) ปี2561
  รายงานผลการประเมินตนเอง(SAR) ปี2562
  รายงานผลการประเมินตนเอง(SAR) ปี2563
 • วารสารประชาสัมพันธ์
 • ประจำปี 2564