• ระบบยืม - คืน หนังสือ
 • ผลงานเผยแพร่
ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่เว็บไซต์วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช

เอกสารฝ่ายพัฒนากิจการนักศึกษา


 • งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
 • งานครูที่ปรึกษา
 • งานปกครอง
 • งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
 • งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
 • งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
 • ผู้บริหาร
 • LINK ที่เกี่ยวข้อง
 • LINK ที่น่าสนใจ
 • ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา
 • ศูนย์ทดสอบมาตรฐานความรู้ฝีมือแรงงาน
 • ศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถ