• ระบบยืม - คืน หนังสือ
 • ผลงานเผยแพร่
ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่เว็บไซต์วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช

เอกสารฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ


 • งานวางแผนและงบประมาณ
 • งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
 • งานความร่วมมือ
 • งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์
 • งานประกันคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษา
 • งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
 • ผู้บริหาร
 • LINK ที่เกี่ยวข้อง
 • LINK ที่น่าสนใจ
 • ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา
 • ศูนย์ทดสอบมาตรฐานความรู้ฝีมือแรงงาน
 • ศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถ